TMR har blivit först som godkänd som producentansvarsorganisation i enlighet med den nya förpackningsförordningen. Företag som sätter förpackningar på den svenska marknaden ska senast den 1 november 2023 vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation.

Den 1 januari 2023 trädde en ny förpackningsförordning i kraft som gör det obligatoriskt för producentansvarsorganisationer att bli godkända av Naturvårdsverket. TMR lämnade in sin ansökan 31 mars och nu har Naturvårdsverket fattat beslut om att godkänna TMR.

– Vi är glada och stolta över att ha fått våra höga ambitioner för Sveriges förpackningshantering prövade av Naturvårdsverket. Nu ser vi fram emot att samarbeta med producenter, kommuner och myndigheter för att säkerställa att producentansvaret efterlevs på ett resurseffektivt sätt som bidrar till återvinningsmålen, säger Jan Troell, vd TMR AB.

Den förpackningsförordning som nu håller på att implementeras innebär att företag som sätter förpackningar på den svenska marknaden, senast den 1 november 2023, måste vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation. Detta inkluderar även utländska företag som säljer på distans.

Förordningen innebär även att Sveriges kommuner från och med den 1 januari 2024 tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll. Producenterna ska ersätta kommunerna för deras kostnader. TMR bedömer att detta sannolikt kommer leda till mindre nedskräpning, säkrare gatumiljöer och renare insamlade avfallsströmmar. Samtidigt väntas systemkostnaderna öka.

– När kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall och bygger ut fastighetsnära insamling kommer nya kostnader flyttas över till producenterna, i enlighet med principen om att förorenaren betalar. TMR kommer fortsätta arbeta för att nå största möjliga miljönytta till lägsta möjliga kostnad, säger Carl Lundqvist, grundare av TMR.

– Vi välkomnar alla som omfattas av producentansvaret att ansluta sig till oss. Med vår långa erfarenhet inom producentansvaret kan vi tillsammans verka för att mer effektivt förebygga och hantera förpackningsavfall, avslutar Carl Lundqvist.