Skogen i fokus på seminarium

PUBLICERAD: 24 augusti 2016
UPPDATERAD: 24 januari

Stora Enso Skogsseminarium 23-8
Tisdag den 23 augusti arrangerade Stora Enso och Stockholms handelskammare ett frukostseminarium med titeln ”Skogen i Stockholm  – landsbygdens roll i en urbaniserad värld”.

Seminariet samlade ett 50-tal näringslivsrepresentanter och modererades av Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare. Tre korta presentationer med det gemensamma temat att visa på skogens betydelse för både stad och landsbygd inledde seminariet och därefter följde en paneldebatt om skogsbrukets utmaningar.

Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso beskrev bland annat hur betydelsefull skogen är som global miljöresurs.
– Skogen är en bidragande lösning på klimatutmaningen i och med att den tar upp och binder koldioxid”, sa Per Lyrvall.

Skogen har även stor betydelse för Sveriges export. Det årliga exportvärdet är på cirka 130 miljarder kronor.
– Så mycket som 90 % av den svenska massa-, pappers- och kartongproduktionen exporteras och av de sågade trävarorna är det 70 % som går på export, konstaterade Per Lyrvall.

Dessutom skapar skogen sysselsättning till landsbygden genom skogsbruket, sågverken samt massa- och pappersbruken.
– Det är cirka 70 000 personer anställda inom skogsnäringen i Sverige, varav majoriteten av jobben finns på landsbygden”, berättade Per Lyrvall.

Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso berättade om Stora Ensos innovationssatsning i Sickla, som invigdes ifjol. Där jobbar det idag ett 60-tal personer från 15 olika nationaliteter med en bredd av kompetenser inom process-, produkt- och applikationsutveckling samt marknadsföring. Målet är att finna nya produkter från skogen.
– Stockholm är en attraktiv stad med ett bra forskningskluster med starka institut och universitet. Det är viktiga delar i kompetensförsörjningen, sa Mikael Hannus.

Kenneth Wilén, VD Folkhem presenterade trähusets fördelar i modern byggproduktion.
– Förutom alla miljöfördelar med trä som byggmaterial är det dessutom 40 % kortare byggtid jämfört med traditionellt byggande, sa Kenneth Wilén.

Under paneldebatten var brukandet respektive bevarandet av skogen en av frågorna som diskuterades. Ronny Fors, styrelseledamot, Naturskyddsföreningen Stockholms län framhöll att det behövs en ny skogspolitik där mer miljöhänsyn behöver tas. Per Lyrvall instämde med Ronny Fors att det är viktigt att man brukar skogen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
– Det är bra att Naturskyddsföreningen har en nagel i ögat på oss.  Vi kan alltid bli bättre, även om vi idag tycker att vi har en bra balans och tar vårt ansvar för att bedriva ett hållbart skogsbruk. I Sverige har vi 28 miljoner hektar skogsmark, där 25 % av skogen är avsatt för naturändamål. Det betyder att det är 500 avsatta träd per person, sa Per Lyrvall.

Niklas Nordström (S), Kommunalråd Luleå underströk att om vi ska ha en levande landsbygd och liv i hela Sverige så måste skogen brukas. Han betonade också vikten av att skogsföretag som Stora Enso bedriver verksamhet och produktion ute i landet eftersom det finns en stor frustration på landsbygden över att en stor del av alla resurser försvinner till storstäderna.

Sofia Lindblad, Landsbygdspolitisk expert från LRF förespråkade att det krävs mer samverkan mellan landsbygd och storstäder. Att man behöver öka förståelsen och dra nytta av varandras möjligheter och kompetenser på ett bättre sätt än i dag.

Den planerade vägslitageskatten var också uppe för diskussion. Den skulle slå hårt på skogsindustrin och andra verksamheter i landsbygden om den införs.
– Det skulle innebära kraftiga kostnadsökningar för branschen om vägslitageskatten införs. Det har tagits många bra initiativ av regeringen men den planerade vägslitageskatten gynnar oss inte, konstaterade Per Lyrvall.

Seminariet var det första som Stora Enso och Stockholms Handelskammare arrangerade tillsammans. Det kan säkert bli fler evenemang ihop i framtiden med skogen som tema.
– Vi är måna om att öka förståelsen för skogens betydelse och visa på den potential som finns inom skogsnäringen. Vi tycker detta seminarium var ett bra avstamp och är positiva till ett fortsatt samarbete med Stockholms Handelskammare, avslutade Per Lyrvall.

 

På bilden syns • fr v Niklas Nordström (S), Kommunalråd Luleå, Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare, Ronny Fors, styrelseledamot, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Sofia Lindblad, Landsbygdspolitisk expert, LRF, Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso, Kenneth Wilén, VD, Folkhem och Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso

Foto: Stora Enso

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx