Innventia startar en förstudie som siktar mot enhetliga funktionsstandarder för optimering av wellpappförpackningar. Riktlinjer som föreskriver lämplig kvalitet av lägsta möjliga men tillräckligt hög ytvikt skulle leda till minskad miljöbelastning och minskade kostnader vid tillverkning och transport.

Förpackningar som inte klarar transport och lagerhållning i varierande klimatförhållanden leder till stora och onödiga kassationer och ett försämrat konkurrensläge för exportindustrin. Trots det skulle mängden förpackningsmaterial kunna minskas utan att ge avkall på produktsäkerhet tack vare mer kunskap om distributionssystem, bättre råvaror och kunskapstillämpning. En materialbesparing på 20 procent skulle i motsvarande grad minska såväl miljöbelastning som kostnader vid tillverkning och transport. En nyckelfaktor för att åstadkomma detta är övergripande standarder och riktlinjer för optimering av wellpappförpackningar.

Innventia startar nu en förstudie med finansiellt stöd från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. I ett första steg görs en utvärdering av hur några stora exportföretag och förpackningsanvändare upplever och tacklar problematiken kring transportförpackningar. I nästa steg kommer information från befintliga europeiska och globala standarder och testmetoder att granskas. Därefter genomförs en workshop för att sammanställa kravprofiler hos olika företag och relatera detta till egenskaper hos wellpappförpackningen.

– Projektet är en förstudie för att kunna lägga ut färdriktningen för en riktad utvecklingsinsats. Idag finns ingen global övergripande standard, däremot en uppsjö av standardmetoder för specifika materialegenskaper. Detta medför att varuexportörerna och förpackningsanvändarna hamnar i händerna på wellpappleverantörerna och deras val av testmetoder, säger Johan Alfthan, forskare inom pappersfysik vid Innventia.