Hållbar och lönsam tillväxt i fokus

PUBLICERAD: 14 november 2013
UPPDATERAD: 24 januari

Billerud Per Lindberg - low

Per Lindberg

BillerudKorsnäs har genomfört sin första kapitalmarknadsdag i Stockholm. Temat var ”Leverera hållbar och lönsam tillväxt”. Koncernen har som mål att till 2018 uppnå en organisk tillväxttakt på 15-20 procent.

BillerudKorsnäs strategiska inriktning är att ligga i framkant av utvecklingen av nyfiberbaserade förpackningsmaterial, med det övergripande målet att skapa en hållbar och lönsam tillväxt. Detta kommer att ske genom de tre kärnverksamheterna:

• Affärsområde Containerboard – värdetillväxt, dvs. ökade marginaler för den befintliga produktportföljen, med ett årligt tillväxtmål (CAGR) på 2-4 procent

• Affärsområde Packaging Paper – selektiv tillväxt, dvs. tillväxt inriktad på utvalda segment och balanserade av ytterligare kapacitet, med ett CAGR-mål på 0-4 procent

• Affärsområde Consumer Board – volymtillväxt, dvs. ökad volym på de viktigaste marknaderna, med ett CAGR-mål på 4-5 procent

– BillerudKorsnäs är väl positionerat för att tillvarata attraktiva möjligheter på marknaden för nyfiberbaserade förpackningar. Jag är övertygad om att vi, genom att genomföra de rätta strategierna i vart och ett av våra olika marknadssegment, kan uppnå en sund, hållbar tillväxt och samtidigt skapa långsiktigt aktieägarvärde. Innovation är en nyckel till organisk tillväxt och utgör grunden för vår kompetens, säger Per Lindberg, vd och koncernchef för BillerudKorsnäs.

Koncernens finansiella mål ligger fast i linje med de som tidigare meddelats.

– Vår fastslagna utdelningspolicy innebär att vi ska dela ut 50 procent av nettovinsten över en konjunkturcykel. På kort sikt är vårt fokus att återställa marginalerna och minska vår skuldnivå. I ett något längre tidsperspektiv ska vi uppnå lönsam tillväxt. På längre sikt är vår ambition att hitta en optimal långsiktig kapitalstruktur, med ett avkastningsmål för sysselsatt kapital som överstiger 13 procent, säger Per Lindberg.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx